Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Friday, July 8, 2016

רק אם אומרים נ נח השם יתברך מוכן להיות שם

ב"ה 
בפרשה שלנו, פרשת חקת (כא:יז), בני ישראל שרו שירה על הבאר, שהיה ממציא להם מים וגם הראה להם הדם מהאורבים שרצו להרגם והשי"ת הרגם. והנה הבאר היה בבחירת משה רבינו, ומתחילה ההמצאה של מים היה בזכות מרים, ולאחר פטירתה היה בזכות משה רבינו לבד. ולכן מאד צריך ביאור למה לא הזכירו שמו של משה רבינו בשירה. ועוד יותר קשה להבין איך בשירה להשי"ת לא הזכירו שמו של השי"ת?!

רש"י עמד על השאלות האלו והסביר שלא היו יכולים להזכיר שמו של משה רבינו לפי שלקה על ידי הבאר, וכיון שלא נזכר שמו של משה לא נזכר שמו של הקב"ה. משל למלך שהיו מזמנין אותו לסעודה, אמר, אם אוהבי שם אני שם, ואם לאו איני הולך, עכ"ל.

ולכן מצינו הרבה פעמים שאנו אומרים לאנשים את השם הקדוש, נ נח נחמ נחמן מאומן, הם מגיבים, 'השם יתברך' או 'הקב"ה', וזה ממש בזכות שהזכרנו את האוהב של השי"ת רבינו הקדוש, נ נח נחמ נחמן מאומן, עי"ז הכשיר שיזכירו את שמו של הקב"ה.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: