Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Monday, July 25, 2016

בריאה חדשה - שהארץ פתחה פיה לבלוע את קרח

ב"ה

כתוב בפרשת קרח שמשה רבינו אמר (במדבר טז:ל) ואם בריאה (פירוש רש"י חדשה) יברא ה' ופצתה האדמה את פיה ובלעה אתם ואת כל אשר להם וירדו חיים שאלה וידעתם כי נאצו האנשים האלה את ה'.

ולמה היה דורש בריאה חדשה.

וי"ל שרבינו גילה ששרש הפגם והקלקול של הרבנים המפרסמים של שקר הוא זה שאין מתחדשים בעבדות השם, ודייקא על ידי זה יש להם כחות אפילו לעשות ניסים, כמבואר באריכות במקום אחר, וזה נקרא זקנים של הסטרא אחרא.

והנה קרח בא להקים את כל הרבנים, שעם ישראל יתנהג ח"ו על פי רבנים וכדומה. ולכן כדי להפיל אותו היה צריך דוקא בריאה חדשה.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: