Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Wednesday, July 6, 2016

נ נח בלי בו"ל!

ב"ה

שמענו מאנשים שהיו עם סבא ישראל, שפעם איזה רב גדול מפרסם של שקר שאל את סבא מה הסוד של הפתק (ובתחילה הוא ביקש מסבא שיסלק את החבר הזה, כדי שיכולים לדבר בסוד, אבל סבא לא הקשיב לו, והוא היה מוכרח לדבר לפני החבר, ואז שאל אותו הנ"ל). וסבא אמר לו כל אחד מקבל מכתב עם בול (stamp), ואני קבלתי מכתב בלי בול (בלשון העם - בול - זה שקר וכזב...)!!!!

ועיין בלקוטי נ נח, שהערתי (פרק 270), שיש בו"ל זה אחד מהע"ב שמות, ועוד הערתי שבלי בו"ל נשאר מהע"ב כמנין יונ"ה, שזה באמת היה דרך שהיו שולחים מכתבים...

והנה אתמול אחד מהחברים בא לבקר ובתוך השיחה איתי, לפי תומו הוא הזכיר שהאות הראשון של התורה זה ב' של בראשית, והאמצעי זה ו' של גיחון, והסופית הוא ל של ישראל. ויוצא בול (בדיוק) בו"ל! (שזה אותיות לוב הפוך, ואכמ"ל).

ומיד שהוא הזכיר את זה חשבתי על הדיבור של סבא הנ"ל שסוד הפתק הוא זה שקיבל אותו בלי בו"ל. וע' בלקוטי נ נח פרק 330:כ, הסוד של הפתק הוא זה שסבא קיבל את הדרך של רבינו לקרב ולהחזיר בתשובה אפילו אלו שנפלו לגמרי מהאמונה והתורה, כמו שרבינו עשה להמשכילים באומן, וזאת הדרך אפילו רבי נתן רק תמה עליו ולא זכה לדעת קצהו, וסבא זכה לקבלו דרך הפתק הקדוש, ובזה א"ש עם הרמז הנ"ל שהוא קיבל את הפתק בלי בו"ל, ודו"ק.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: