Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Monday, July 11, 2016

נשים צריכות נשים להורות להם, לא רבנים

ב"ה

ידוע מה שאמרו חז"ל (מדרש רבה פ' לך לך ובפ' וישב, והובא ברש"י עה"פ ואת הנפש אשר עשו בחרן,  לך לך יב:ה) אברהם מגיר את האנשים ושרה מגירת את הנשים. וכן מצינו בספר מיכה (ו:ד) - בהפטרה לפרשת בלק - עה"פ כי העלתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך ואשלח לפניך את משה אהרן ומרים, ותרגם יונתן בן עוזיאל, והובא ברש"י שם ז"ל ומרים לאוראה (להורות) לנשיא (לנשים), ע"כ.
והנה במשך הדורות נשים כמעט לא היו לומדות, ואף על פי שתמיד היו נשים מיוחדות שכן למדו, הרי אלו היו מיוחדות לגמרי ברוכות מאד בכשרון ולא היו צריכים כל כך למורים.
והיום מאחר שרבינו הקדוש מוביל אותנו בדרך חדש שהוא בעצם הדרך הישן שמעולם דרכו בו אבותינו, והוא דרך נבואה, שמרבים בהתבודדות ודיבורים עם השם יתברך, והדיבורים בעצמם הם נשלחים מהשם יתברך, ואם כן הרי כל אחד יש לו מורה מיוחד פרטי.
ועם כל זה, בכל זאת, הרי היום הנשים לומדות הרבה מהספרים הקדושים, ועוד, הרי בדור של משה ואהרן ומרים היו הנשים נביאות, וראתה שפחה על הים מה שאפילו לא זכה הנביא יחזקאל, ועם כל זה היה להם מרים למורה, ולכן היום גם כן צריכים ליזהר שיהיה להן מורות נשים צדקניות.
והיום ברוב שטיפת המבול ואנדרולמסיה שבעולם, הרי המפיצים ברחוב מדברים ומקרבים גם את הנשים, ולכאורה צריכים להקפיד שזה יהיה רק בבחינת עזרה ראשונה, אבל אחר שכבר הצילו קצת את הנפש המסכנה, צריכים להעבירה לנשים להמשיך לעוזרה.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: