Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Monday, July 25, 2016

לדבר טוב על היהודים - אבל בענין המנהיגים צריכים להגיד כמו שהוא

ב"ה

בפרשת פנחס השם יתברך מצוה את משה רבינו להעמיד את יהושע בן נון להיות המנהיג של עם ישראל, (במדבר כז:יט): וצויתה אתו לעיניהם, ופרש"י ז"ל וצויתה אתו, על ישראל. דע שטרחנין הם, סרבנים הם, על מנת שתקבל עליך (ספרי במדבר יא:יז), עכ"ל. וכן כאשר המנהיג ח"ו אינו ראוי להאיצטלא והרי הוא בחי' מפרסם של שקר, ונביא שקר, צריכים להודיע קלונו ברבים, קרא בקול אל תחשך, כשפר הרם קולך.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: