Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Sunday, July 24, 2016

צער בעלי חיים

ב"ה

עיקר התיקון של בהמות הוא על ידי בני אדם, והיינו בני ישראל. ולכן עיקר צער בעלי חיים הוא רק בבהמות של בני ישראל. וכן אנו רואים במצוה של "עזוב תעזוב" (שמות כג:ה) שמחוייבים לעזור אפילו להשונא, והרי החמור רובץ תחת המשא, והחמור בצער, אז אם החמור של יהודי, אפילו שונא חייבים לעזור. וכן תראה בפרשת חקת (במדבר כ:ח) שהיו בצרה גדולה צמאים למים, וכתוב "והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירם" ופרש"י ז"ל מכאן שחס הקב"ה על ממונם של ישראל, עכ"ל. היינו דייקא כי הבהמות היו של ישראל, חס הש"י על ממונם. 

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: